Sermon
08

Jan

2019

MESSAGE TITLE: GOOD HOME TRANSFER ESTABLISHMENTBY: BISHOP (DR.) S.I OKELEZOHTEXT: Psalm 82:6, Ecclesiastes 7:11-12, Malachi 4:2, Jeremiah 32:41, Isaiah 61:3, Romans 12: 1, Proverbs 22:1,…